Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72373

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161752

QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCHCĐCS

Chủ nhật - 03/12/2017 23:36
Tất cả đoàn viên tham khảo và nếu có ý kiến nào góp ý thì góp ý trực tiếp với CTCĐ để điều chỉnh bổ sung

LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: MG HOA PHƯỢNG ĐỎ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

 

 

       Số:     /QĐ- CĐ                                         Tam Nghĩa, ngày    tháng     năm 2017

         

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế làm việc của  Ban chấp hành

CĐCS MGCL HOA PHƯỢNG ĐỎ

Nhiệm kỳ (2017 – 2022)

 

BAN CHẤP HÀNH CĐCS  MGCL HOA PHƯỢNG ĐỎ

 

          - Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở.

          - Căn cứ Quyết định số   ngày   /    /   của LĐLĐ huyện Núi Thành về việc Chuẩn y Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường MG Hoa Phượng Đỏ. Nhiệm kỳ 2017-2012

          - Căn cứ biên bản Hội nghị/Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ngày 03/ 11/2017

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐCS Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ; nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

          Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 Của Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường MG Hoa Phượng Đỏ

 

          Điều 3. Các đồng chí uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Trường MG Hoa Phượng Đỏ căn cứ quyết định thi hành

 

                                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                       CHỦ TỊCH

Nơi nhận:CĐMGHoa Phượng Đỏ

- LĐLĐ huyện (b/c)

- Như điều 3

- Lưu.                                                                                                      Lương Thị Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: MG HOA PHƯỢNG ĐỎ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             

                                                                          Tam Nghĩa, ngày    tháng     năm 2017

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: MGCL HOA PHƯỢNG ĐỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ – CĐCS

Ngày   tháng   năm 2017 Của Ban chấp hành CĐCS Trường MG Hoa Phượng Đỏ)

 

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban chấp hành CĐCS xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các uỷ viên Ban chấp hành CĐCS như sau:

          I/ Nguyên tắc hoạt động của Ban chấp hành CĐCS:

          - Ban chấp hành CĐCS hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể).

          - Nghị quyết của Ban chấp hành phải được tập thể Ban chấp hành Công đoàn thông qua và phải được đa số tán thành.

          - Ban chấp hành CĐCS 2 tháng họp 1 lần, có ghi biên bản đúng mẫu.

          - Khi quyết định những vấn đề quan trọng, Ban chấp hành có quyền triệu tập hội nghị đột xuất và có thể mời BTCB, HT, các thành viên như Tổ trưởng công đoàn, uỷ viên kiểm tra,… tham dự.

          - Thực hiện công khai tài chính 6 tháng/1 lần

          - Các uỷ viên Ban chấp hành được quyền bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động CĐCS.

          - Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động gửi tới CĐCS sẽ được Ban chấp hành CĐCS xem xét, giải quyết. Trường hợp Ban chấp hành CĐCS không giải quyết được sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn cấp trên.

          II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CĐCS:

          - Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của LĐLĐ huyện Núi Thành và Nghị quyết của Công đoàn cấp mình.

          - Ban chấp hành CĐCS có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, đầu mối liên lạc giữa đoàn viên với HT; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do Ban chấp hành đề ra; đề xuất sự hỗ trợ từ đơn vị và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, hội nghị của CĐCS.

          - Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên để có biện pháp kịp thời giải quyết thoả đáng.

          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, tập huấn LĐLĐ huyện và đề ra chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm.

          - Chỉ đạo, kiểm tra đối với các ban, các tổ công đoàn.

          - Quản lý tài chính công đoàn.

III. PHÂN CÔNG NGHIỆM VỤ CHO TỪNG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

          1. Chủ tịch công đoàn: Đồng chí: Lương Thị Khoa

           Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của CĐCS. Trực tiếp phụ trách công tác thi đua, công tác xây xựng CĐCSVM. Cụ thể:

          + Đại diện cho BCH CĐCS để đề xuất, tham gia với Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của CĐCS.

          + Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của LĐLĐ huyện.

+ Tổ chức việc phân công, phân nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng uỷ viên BCH.

+ Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành CĐCS với hiệu  trưởng đơn vị và các loại quy chế nội bộ khác của đơn vị.

          + Xây dựng dự thảo Kế hoạch thi đua, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

+ Phụ trách công tác đối ngoại.

          + Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên.

          + Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu, chi quỹ CĐCS.

2. Phụ trách công tác kiểm tra: Đồng chí: Lê Thị Ca

          + Tham mưu BCH lãnh đạo hoạt động TTND và thực hiện công tác kiểm tra Công đoàn.

          + Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn đối với Ban chấp hành và đoàn viên.

          + Kiểm tra việc thu chi tài chính công đoàn.

          + Đôn đốc đoàn viên công đoàn thực hiện nội quy, kỷ luật lao động của đơn vị.

          + Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên để đề xuất biện pháp giải quyết.

          + Giúp Ban chấp hành giải quyết và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên.

          3. Phụ trách công tác nữ công: Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Loan

          + Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.

          + Tham mưu với Ban chấp hành về thành lập Ban, tổ nữ công, đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan tới lao động nữ.

          + Đại diện cho lao động nữ hoặc tham mưu với Ban chấp hành để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của đoàn viên trong đơn vị.

          + Tham mưu HT và BCH thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức trung thu, 1/6 cho con đoàn viên.

          + Tham mưu HT và BCH thực hiện tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn theo hằng tháng

          + Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên ưu tú.

          +Tổ chức SH CLB “GĐHP”, “Không sinh con 3+”, vận động CBVC thực hiện SĐKH, xây dựng GĐVH.

          +Tổ chức vận động CBĐV đóng góp các quỹ đúng thời gian qui định.

          IV/ PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO, THEO DÕI TỔ CÔNG ĐOÀN CÔNG

          Ban chấp hành công đoàn phân công công việc trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ, tổ chức và hoạt động của các tổ công đoàn như sau:

- Tổ văn phòng: Lương Thị Khoa

- Tổ MG lớn đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Loan

          - Tổ MG nhỡ đồng chí: Lê Thị Ca

          Các uỷ viên Ban chấp hành có trách nhiệm sâu sát, nắm bắt tình hình đoàn viên, theo dõi hoạt động công đoàn các tổ  được phân công.

Trên đây là Quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐCS Trường MG Hoa Phượng Đỏ; Quy chế đã được Ban chấp hành đã được thảo luận thống nhất thông qua.

         

                                                                        TM.BAN CHẤP HÀNH

                                                                                             CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                              Lương Thị Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lương Thị Khoa

Nguồn tin: Công đoàn