Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72381

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161760

HƯỚNG DẪN KH TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH HCM

Thứ tư - 14/12/2016 02:02
TÀI-LIỆU-CÔNG-ĐOÀN-HƯỚNG-DẪN-KH-TƯ-TƯỞNG, PHONG CÁCH HCM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÚI THÀNH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 
 

 


Số: 07/HD-CĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Núi Thành, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-CĐN ngày 12/12/2016 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Núi Thành hướng dẫn Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm giúp cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các CĐCS, cán bộ, đoàn viên công đoàn, NGNLĐ nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, NGNLĐ về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, LÀM THEO

- Trên cơ sở Hướng dẫn của các cấp về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; BCH các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức quán triệt, chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tế của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

- Lồng ghép các nội dung của Chỉ thị 05 vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt công đoàn, giao lưu gặp mặt cán bộ, đoàn viên làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn, đoàn viên thực hiện Chỉ thị 05 trong tháng 12 năm 2016.

- Tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu…về nội dung chuyên đề: thực hiện trong năm 2016 và những năm tiếp theo trong các CĐCS.

IV. TÀI LIỆU

- Do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành:

+ “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

+ “Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trên đây là Hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của CĐGD huyện đề nghị Công đoàn cơ sở các đơn vị giáo dục trong huyện triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị trong báo cáo sơ kết, tổng kết công đoàn hằng năm.

 

Nơi nhận:

- LĐLĐ huyện; (b/c) ;

- CĐGD tỉnh ; (b/c)

- Phòng Giáo dục & Đào tạo ; (để phối hợp)

- Thường vụ CĐGD huyện ;

- Công đoàn cơ sở trực thuộc;

- Lưu: VT CĐGD.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Châu Ngọc Tuấn

 

 

Nguồn tin: Phong Giáo dục và Đào tạo Núi Thành

Từ khóa: phong cách