Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1582
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 2264

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86291

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1175670

QUI CHẾ

Thứ năm - 05/01/2017 20:52

BẢO HIỂM XÃ HỘI - SỞ GD&ĐT

            TỈNH QUẢNG NAM

 

 
 
 

Số: 06/QC-BHXH- GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

QUY CHẾ

Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo

tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh

 giai đoạn 2016-2020

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

     Căn cứ Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 22/11/2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam;

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam xây dựng Quy chế phối hợp trong việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

           I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG THỜI GIAN QUA

      Trong suốt hơn 20 năm qua, kể từ khi BHYT được thực hiện tại Việt Nam, BHYT học sinh đã đóng góp rất hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng. Những năm qua, BHXH Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh trên địa bàn. Đồng thời, BHXH phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT tỉnh tăng cường các biện pháp chỉ đạo đối với các trường, nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm trong việc triển khai thực hiện BHYT học sinh; giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho từng trường học và coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. Với nỗ lực trên, công tác BHYT học sinh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, độ bao phủ BHYT tăng dần theo các năm, đặc biệt trong năm học 2015-2016, mức thu BHYT học sinh tăng từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở, có ảnh hưởng đến công tác thu BHYT học sinh tại nhiều địa phương, nhưng tỷ lệ học sinh của tỉnh tham gia BHYT vẫn tăng đều, nâng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT toàn tỉnh lên xấp xỉ  90%.

       Tuy nhiên, theo quy định của Nhà nước, học sinh là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT nên tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là một số trường chưa coi trọng công tác BHYT dẫn đến tỷ lệ tham gia còn thấp so với bình quân chung của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhận thức về quyền lợi cá nhân và trách nhiệm cộng đồng tham gia BHYT của một số phụ huynh, học sinh còn hạn chế; mặt khác, do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên một bộ phận gia đình chưa có khả năng tham gia BHYT cho con em; công tác thông tin tuyên truyền đã được triển khai nhưng chưa thực sự sâu rộng.  

Để triển khai thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT trong năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo, thời gian tới, ngành BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác để vận động phụ huynh, học sinh tham gia BHYT. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành cùng phối hợp. Theo đó, ngành BHXH tăng cường phối hợp với ngành GD&ĐT và các ban, ngành liên quan để tổ chức triển khai, quán triệt yêu cầu Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT đến các trường học nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh.

     Để tăng cường, phát triển và mở rộng đối tượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế ổn định và liên tục, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Bảo hiểm xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp.

          II. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Mục tiêu

          Thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT trong việc soạn thảo và thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai BHYT trong nhà trường, hướng đến mục tiêu tất cả học sinh đều tham gia, được bình đẳng như tất cả các đối tượng khác trong xã hội khi tiếp cận chính sách BHYT.

 

  1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thực hiện Luật Bảo hiếm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điếu của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 đối với đối tượng là học sinh trên địa bàn tỉnh.

  1. Nguyên tắc chung

Đảm bảo tính thống nhất, khách quan và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của mỗi bên, của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các quy định trong quy chế này không thay thế cho các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị liên quan đã được quy định theo pháp luật và không tách rời sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của chính quyền địa phương.

         III. NỘI DUNG PHỐI HỢP

          1. Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện chính sách BHYT học sinh, trọng tâm là phát huy khả năng, nhiệm vụ của cả hai bên trong công tác phổ biến chính sách BHYT trong nhà trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật,  vận động phụ huynh, học sinh tham gia.

          2. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện và các Phòng GD&ĐT, các trường THPT trong tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách BHYT đến tất cả học sinh và phụ huynh học sinh.

          3. Khi có văn bản mới liên quan đến BHYT, hai bên phải thông báo cho nhau kịp thời để mỗi cơ quan thực hiện trách nhiệm phổ biến trong toàn ngành và lĩnh vực thuộc mình quản lý.

          4. Phối hợp trong đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách BHYT học sinh.

          5. Cùng tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện BHYT học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

          IV. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

  1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

           - Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thu, cấp thẻ BHYT và thông tin truyên truyền trên địa bàn.

          - Thống kê số học sinh mua BHYT hàng năm theo từng trường, từng huyện, thị, thành phố. Tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong việc thu và phát hành thẻ BHYT cho nhà trường theo thẩm quyền.

          - Ngành BHXH cung cấp thông tin, phổ biến quy định của chính sách BHYT về quyền, nghĩa vụ, điều kiện, mức đóng, mức hưởng đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.

           - Đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT theo qui định hiện hành.

           - Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên làm công tác thu BHYT học sinh trong nhà trường.

          2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

          - Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Luật BHYT hiện hành.

           - Phối hợp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động; cung cấp cho cơ quan BHXH số lượng học sinh phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh theo từng huyện, thị, thành phố trong từng năm học.

           - Củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại trường học; chỉ đạo các trường sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh phí khám, chữa bệnh được trích cho y tế học đường.

           - Chỉ đạo các trường đưa chỉ tiêu số lượng học sinh tham gia BHYT vào kế hoạch hàng năm, thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá lĩnh vực công tác Y tế trường học đối với các Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc.

           V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Căn cứ Quy chế phối hợp công tác, hai bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng năm học và chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.

            2. Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thông báo, phổ biến, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế này đến các đơn vị trực thuộc cấp quản lý.     

            3. Định kỳ hàng năm, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

            4. Giao cho Phòng Công tác Học sinh, sinh viên-Pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Khai thác và Thu nợ của Bảo hiểm xã hội tỉnh làm thường trực tham mưu cho lãnh đạo hai ngành; theo đõi chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện.

            5. Thường xuyên trao đổi thông tin, kết hợp giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh thực tế, đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT đúng quy định của pháp luật; đảm bảo vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của từng cơ quan, chủ động giải quyết những vướng mắc trong quyền hạn của mình, nếu có yêu cầu cấp thiết, một trong hai bên có thể đề nghị họp liên ngành để phối hợp chỉ đạo, thực hiện.

 

           VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Chương trình phối hợp số 42/CTrPH-GDĐT-BHXH ngày 12 tháng 11 năm 2010 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và BHXH tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện BHYT học sinh theo Luật BHYT. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, hai bên sẽ trao đổi ý kiến để thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã kí)

 

Nguyễn Công Thành
 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã kí)

 

Phạm Ngọc Hà

 

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- GĐ, các PGĐ Sở GĐ&ĐT tỉnh;
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh;
- Các Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở GĐ&ĐT tỉnh;
- Lưu: VP Sở GD&ĐT; VP BHXH tỉnh.

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Yến

Nguồn tin: Phòng Giáo dục Đào Tạo Núi Thành